maxresdefault

QuickBlast™ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว กำแพงที่เปื้อนสี ด้วยระยะเวลาอันสั้น ได้พื้นผิวกำแพงกลับมาสวยงาม โดยไม่ทำลายพื้นผิวของกำแพง