iceblast2

IceBlast™ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ำแข็งแห้งพ่นเข้าไปที่วัตถุนั้นๆ ด้วยการใช้ความดันแรงสูง และคุณสมบัติที่ดีของน้ำแข็งแห้ง สามารถระเหิดโดยไม่มีอะไรเหลือ ทำให้ในส่วนที่เล็กๆที่เราต้องการทำความสะอาด ไม่หลงเหลือคราบสกปรก และการใช้เทคโนโลยนี้ไม่ทำลายพื้นผิวของวัตถุนั้นๆด้วย ซึ่งดีสำหรับการทำความสะอาดห้องสูบ หัวสูบของเครื่องยนต์